Dil Politikası

Giriş

Dil, kültürlerin aynasıdır. Toplumların devamlılığının sağlanmasında ve kültürlerin yeniden üretilmesinde en temel kurumlardan biridir. Dil, insanların sosyalleşmesine, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını adım adım ifade etmelerine ve kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olan bir davranış türüdür. İnsanlar diller aracılığıyla kimlik kazanır ve kültür kazanır. Tüm bunların yanı sıra geçmiş nesiller, günlük yaşamın yeniden üretilmesinde yaşam deneyimlerini dil aracılığıyla yeni nesillere aktarırlar. Dil, bir toplumun değerlerini, hassasiyetlerini, önceliklerini ve farklılıklarını özünde taşır.

Dillerin bireyin hayatındaki kritik yerinin bilincinde olan Fenerbahçe Üniversitesi, hem Türkçeye, hem İngilizceye hem de diğer dünya dillerine büyük önem vermektedir. Benimsediği dil eğitimi felsefesine uygun olarak mezun olacak öğrencilerin kendilerini ana dillerinde doğru ve etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, küreselleşen dünyanın ortak dili olan İngilizce'ye hakim ve diğer dünya dillerini de tanıyan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fenerbahçe Üniversitesi benimsediği dil politikası ışığında, Türkçe ve İngilizce kullanımlarına güvenen öğrenciler yetiştirmek için çeşitli birimler ve bölümler tasarlamıştır. Üniversitenin dil politikasını ifade etmek için bu birim ve bölümlerden bahsetmek yerinde olacaktır.

Yabancı Diller Bölümü

21.yüzyılda güçlü bir kariyer inşa etmek için hemen hemen her alanda iyi derecede İngilizce bilgisi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bugün, tek bir yabancı dilin bile yeterli olmadığı küresel bir rekabet ortamındayız. Öğrenilen her yabancı dil, bir dünya vatandaşı olmak, farklı kültürleri tanımak ve uluslararası iş deneyimi kazanmak için son derece önemlidir. Bu gerçeğin bilincinde olan Fenerbahçe Üniversitesi, hem İngilizce hem de Türkçe eğitim veren programlarıyla öğrencilerin dil eğitimine büyük önem vermektedir.

Yabancı Diller Bölümü dil politikası öğrenci merkezli öğrenme üzerine yapılandırılmıştır. Üniversitenin vazgeçilmez paydaşı olarak, öğrencilerin profili ve ihtiyaçları, Üniversitenin öğrenme-öğretme modelinin ilkelerinin şekillenmesinde büyük etkiye sahip olmuştur. Öğrencilerimiz teknoloji çağına ait dijital yerlilerdir. Bu gerçek de onların bilgi ile olan ilişkilerinin şüphesiz önceki ve sonraki nesillerden farklı olduğu anlamına gelmektedir. Bu gerçeğin farkında olan Yabancı Diller Bölümü, eğitim felsefesinin bir parçası olarak teknoloji, interaktif ödev, uygulamalı deneyimler, takım çalışması ve ortak sunumları eğitimin bir parçası haline getirmiştir.

Bölüm, teknoloji dostu etkinlikler ve entegre öğretim ve test yöntemleri ile öğrencilerimizin İngilizce dil eğitiminden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamayı ve ileri iletişim becerilerine sahip yetkin dil kullanıcıları olarak mezun olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Bölüm öğrencilerimize akademik çalışmalarında kullanabilecekleri yazılı ve sözlü iletişim becerilerini bilgi ve bilişim teknolojilerinin imkanlarını kullanarak profesyonel yaşamlarına yansıtmalarını sağlamaktadır.

Dil politikasını günümüzün modern koşullarına, uygun öğrenci profiline ve iş dünyasının rekabet koşullarına göre oluşturduğu eğitim felsefesine dayandıran Yabancı Diller Bölümü'nde farklı ihtiyaçları karşılayan dört farklı program yürütülmektedir.

Bu programlar

     A. İngilizce Hazırlık Programı 

     B. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı

     C. Ön lisans ve Lisans İngilizce Dersleri

     D. Ön lisans ve Lisans Dünya Dilleri Dersleri

Programların misyonu ve vizyonu, içerikleri, aktiviteler, katılım koşulları Fenerbahçe Üniversitesi web sitesinde Yabancı Diller Bölümü altında detaylı olarak adresinde yer almaktadır: https://www.fbu.edu.tr/yabanci-diller-bolumu?dil=en.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

Türkçe, ilk yazılı ürünlerini sekizinci yüzyılda oluşturmuş olan bir dildir. Sekizinci yüzyıldan öncesine tarihlenebilen herhangi bir yazılı belgenin henüz gün yüzüne çıkmamış olması Türkçenin sekizinci yüzyıla kadar sözel yönünü ve yazıya geçirilene kadar da edebî yönünü geliştirdiğini açıklar. Çeşitli imparatorlukların ses bayrağı olma özelliğini taşıyan Türk dili ve kültür hazinesi bugün de farklı coğrafyalarda çok sayıda konuşuru olan bir dil kimliğini taşımaktadır. Bu sebeple Türk dili mirasının yeni kuşaklara yeni yöntemler ile aktarılması ve konuşurlara dil yetkinliğinin kazandırılabilmesi son derece önemlidir.

Fenerbahçe Üniversitesinde dönemlik olarak uygulanan Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri, Güz ve Bahar dönemlerinde yer alan ortak derslerdir. Derslerde, Türkçe yeterliği bulunan yabancı uyruklu öğrencilerimiz ile yurt içi öğrencilerimizin Türkçe dil yetkinliklerini geliştirmek asıl hedeftir. Anadili Türkçe olan ve ikinci dil olarak Türkçeyi öğrenmiş olan öğrencilerimiz Türk Dili derslerinde Türkçenin boyutlu yapısına uygun olarak hazırlanmış olan derslere katılım sağlarlar. Türkçenin tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişim ve farklı dünya dilleri ile Türkçenin etkileşimine dair bilgiler edinerek zihinlerinde dil haritası oluştururlar. Gelişen teknolojik olanakların diller arasındaki sınırları kaldırmasının bir sonucu olarak öğrencilerimiz Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini ve dünya dillerinin Türkçeye olan etkisini öğrenirler. Ayrıca öğrencilerimizin Türk edebiyatı ürünlerini ve Türkçeye aktarılmış dünya edebiyatı ürünlerini okuyarak kelime haznelerini ve dil ile ilgili yetkinliklerini geliştirmeleri ve böylelikle eleştirel bir bakış açısı kazanmaları hedeflenir. Öğrencilerimizin Türk dili ile yazılmış sanatsal ve bilimsel yazılar ile düşünce yazıları içerisine eklemlenebilecek türler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu türlerde yazılmış olan eserleri okumaları ile kültürel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak ve öğrencilerimizi entelektüel bireyler hâline getirmek amaçlanmaktadır.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBÜ TÖMER), Türkçe öğrenmek isteyen, Türk dilini ve kültürünü daha yakından tanımak isteyen ve mevcut Türkçe bilgilerini geliştirmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Merkez, bu amaca Avrupa Ortak Dil Önerileri Çerçevesine odaklanarak ulaşmakta ve öğrencilerine Türkçe öğretmek için Çerçeve'de belirlenen hedefleri ön planda tutmaktadır. Merkezdeki eğitim hizmetlerinden, eğitimine devam etmek isteyen günlük hayatını Türkiye'de sürdürmek isteyen ve duygularını hedef dilde aktarmaya istekli yabancı öğrenciler faydalanabilir. Merkezin dil eğitim programına katılanlar, Türkçe eğitim programı sayesinde Türk toplumunun yaşamını, kültürünü ve entelektüel mirasını öğrenmektedir.

FBÜTÖMER, çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin Türkiye, Türk dostluğu ve misafirperverliği hakkında daha fazla bilgi edinmesine öncülük etmektedir. Modern dil öğretim teknikleriyle planlanan eğitim programlarında öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı tercih edilmektedir. Ayrıca öğrenciler çok uluslu sınıflarda farklı kültürleri tanıma fırsatı bulabilirler.

Programın misyonu ve vizyonu, içeriği, faaliyetleri, katılım koşulları Fenerbahçe Üniversitesi web sitesinde detaylı olarak bulunabilir: https://www.fbu.edu.tr/akademik/219/ Tomer