Uluslararasılaşma Politikası

Öğrencileri ile akademik ve idari çalışanları için evrenselliği, özgürlüğü, hoşgörüyü, çeşitliliği, akademik ve kişisel gelişimi daima önceleyen Fenerbahçe Üniversitesinin misyonu birlikte öğrenmek, bilgi üretmek, üretilen bilgiyi paylaşmak, topluma değer katmak ve evrensel değerleri özümseyerek sahip çıkan bir üniversite olmaktır. Bilimsel araştırma ve çalışmalar, yenilikçi ve girişimci düşüncelere verilen destek, rekabeti ve özgüveni besleyen örgüt iklimi, eğitim öğretim programlarımızla öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini kaliteli bir yolculuğa dönüştürürken, çalışanlarımızın yarattığı katma değer toplumun ekonomik ve sosyal gelişiminin kıymetli bir kaynağıdır.  

Küreselleşme, enformasyon teknolojileri, üretim ilişkilerinde yaşanan çok boyutlu değişim ve dönüşüm dinamikleri olumlu ve olumsuz yönleriyle yaşamın akış hızını ve yönünü derinden etkilerken içinde yaşadığımız dünyanın da avucumuzun içine girecek kadar küçülmesini sağlamıştır.

Şüphesiz tanıklık ettiğimiz bu küçülen dünya, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal boyutlarıyla çelişkili, öngörüde zorlandığımız, çözümler için yaratıcı ve aynı zamanda birlikte düşünerek ve hareket ederek aşmamız gereken sorunlar yumağını insanlığın gündemine getirmiştir.

Üniversiteler de her geçen günden çok daha zorlu bir iklimin kadim kurumları olarak değişime ve dönüşüme uyum sağlama ve hatta bu dinamikleri etkileyerek değişime ve dönüşüme yön vermede eğitim öğretimden araştırmaya kadar çok yönlü yeni arayışlar ve iş birlikleri içerisinde olmak gerçeği ile karşı karşıyadırlar.

Günümüz dünyası üretilen bilginin hızla tüketildiği, bir küçük adımın büyük farklar yaratabildiği, rekabetin küreselleştiği, insanlığın birbiriyle etkileşiminin yoğunlaştığı, öğrenmenin kişiselleşerek süreklilik kazandığı bir evrene dönüşürken, üniversitelerin yerelden kendi coğrafyalarına ve küresel dünyaya açılmaları ana politikalardan biri olmuştur. Diğer bir ifadeyle, uluslararasılaşma politikası, bir yüksek öğretim kurumunun tarihsel varoluş gerçeğinin günümüze olan yansımasıdır.

Genç bir yükseköğretim kurumu olarak Fenerbahçe Üniversitesi bu gerçekliğin bilincinde olarak benimsediği kurumsal değerleri var etmede uluslararasılaşma hedefini ciddiyetle önceliklendirmiştir. Uluslararasılaşma politikası, genç bir üniversite olarak Fenerbahçe Üniversitesinin entelektüel sermayesini ve örgütsel kapasitesini geliştirmesi ve güçlendirmesinde en önemli yapı taşıdır. Bu yapı taşı ile Fenerbahçe Üniversitesinin çokuluslu akademik ve öğrenci topluluğuna kavuşması, eğitim-öğretim, akademik çalışmalar ve araştırmalarda uluslararası birlikteliği sağlama hedefi gerçekleşecektir.

Fenerbahçe Üniversitesinin bu yolculuğunda, 100 yılı aşan birikimi ve geleneğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulmuş olan "Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı" ile 1992 yılından bu yana sağlık sektöründe edindiği deneyim, teknoloji ve inovasyon ile ulusal ve uluslararası sağlık sektörüne yatırımlar gerçekleştiren Medicana Sağlık Grubunun kurucu değer olarak yer almaları, üniversitenin uluslararasılaşma politikasının fark yaratıcı yönüdür.

Uluslararasılaşma politikasının bu çerçevesi, Fenerbahçe Üniversitesinin “Kurumsal özerklik”, “Akademik özgürlük ve sorumluluk”, “Uluslararasılaşmak”, “Öğrenci odaklı olmak”, “Katılımcılık”, “Çoğulculuğa ve çeşitliliğe değer vermek” olarak ifade ettiği temel değerlerini özümsemesini destekleyecektir. 

Bu bağlamda;

 • Üniversite, fakülte ve program düzeyinde iç ve dış paydaş görüşleriyle uluslararasılaşma politikasını ve süreç yönetimini geliştirmek,
 • Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünün kapasitesini güçlendirmek,
 • Yabancı diller bölümünde yetkin ve akredite dil eğitimi vermek,
 • Uluslararası öğrenciler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) desteği ile Türkçe dil öğrenimine fırsat vermek,
 • Programın öğrenim dili dışında bir diğer yabancı dil öğrenimine ulusal ve uluslararası öğrenciler için fırsat tanımak,
 • Öğretim üyelerinin en az bir yabancı dili ileri düzeyde kullanıcı olmalarını sağlamak,
 • Akademik programların yapılanmasında uluslararası hareketliliği teşvik edici olmak,
 • İngilizce dilinde yürütülen akademik programların sayısını artırmak,
 • Çok kültürlü ve çeşitliliği benimseyen bir öğrenme ortamı yaratmak,
 • Uluslararası öğretim üyesi sayısını artırmak,
 • Uluslararası akademik kadroya ilişkin destek hizmetlerini geliştirmek,
 • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak,
 • Uluslararası öğrencilerin ülke çeşitliliğini artırmak,
 • Uluslararası öğrencilere yönelik rehberlik ve akademik danışmanlık hizmetlerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliğini artırmak,
 • Öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini artırmak,
 • İdari personelin uluslararası hareketliliğini artırmak,
 • Eğitim öğretim ve araştırmaya dayalı ortaklık ve iş birliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını hedeflemek,
 • Kültürel ve sosyal iş birliklerini artırmak,
 • Sektörel iş birliklerine açık olmak,
 • Uluslararası ağlara üyelik ve akreditasyon süreçleri ile eğitim faaliyetlerinde uluslararası niteliği artırmak,
 • Dijital sistemleri etkin kullanmak, raporlama ve denetleme sistemleri kurmak ve destek hizmetlerinin ve uluslararasılaşma hedeflerinin kalitesi ile ilgili denetlemeleri gerçekleştirmek

Fenerbahçe Üniversitesinin uluslararasılaşma politikasının hedefleridir.

Rektör

Prof. Dr. Fatma KANCA