AKTS Bilgisi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrencinin iş/çalışma yüküne dayalı kredi sistemidir. Öğrenci öğrenimini merkezine alan bu sistemde, öğrenci iş/çalışma yükü, bir akademik yıl boyunca tam zamanlı çalışmayla 36/40 hafta ve 1 kredi 25-30 saat arası çalışma olarak kabul edilir.

Öğrenci öğreniminin sistemin merkezinde olmasının anlamı, öğrencinin öğrenim görülen düzeye bağlı olarak kayıtlı olduğu programın belirlenmiş olan öğrenim çıktılarını/kazanımlarını gerçekleştirmesidir. Diğer bir ifadeyle bir programın belirlenmiş olan öğrenim çıktılarının/kazanımlarının gerçekleştirmesi, bir öğrencinin ne öğrendiğini ne anladığını ve ne yapabileceğini tanımlar.  

Fenerbahçe Üniversitesi, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesini (QF-EHEA) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini (TYYÇ) referans alarak, paydaş görüşleriyle yapılandırdığı eğitim öğretim programlarında, öğrencilerine, öğrenim görülen düzeye bağlı olarak belirlenmiş olan yeterlikleri kazandıran bir yükseköğrenim kurumudur. Bu bağlamda Üniversitenin programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin kayıtlı olduğu programın gerektirdiği eğitim öğretim faaliyetlerine ayırabileceği haftalık azamî sürenin 45 saat, bir yarıyıl için ayrılan sürenin 14 hafta, 2 hafta yarıyıl sonu sınavları ile toplam 16 hafta ve 1 AKTS kredisi 25 saat öğrenci iş/çalışma yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

Fenerbahçe Üniversitesinde ön lisans düzeyinde normal öğrenim süresi iki yıl ve öğrenci iş/çalışma yüküne bağlı toplam kredi miktarı 120 AKTS’dir. Lisans düzeyinde normal öğrenim süresi dört yıl ve öğrenci iş/çalışma yüküne bağlı toplam kredi miktarı 240 AKTS’dir. Lisansüstü düzeyde ise farklı öğrenim sürelerinde olmak üzere öğrenci iş/çalışma yüküne bağlı toplam kredi miktarı; tezsiz yüksek lisans programları için 90 AKTS, tezli yüksek lisans programları için 120 AKTS, doktora programlarında öğrencinin tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmesi durumunda 240 AKTS veya öğrencinin lisans derecesi ile kabul edilmesi durumunda 300 AKTS olarak kabul edilir.

Fenerbahçe Üniversitesi tüm programlarda belirlenmiş olan çıktıların/kazanımların gerçekleşmesinin değerlendirilmesinde, her bir programa ilişkin tüm derslerin çıktılarının/kazanımlarının her bir öğrenci tarafından ne düzeyde/derecede gerçekleştiğini ölçmek için her yarıyıl sonunda ders değerlendirme anketi, akademik yıl sonlarında ise öğrenci kurumsal memnuniyet anketi yapmaktadır. Bu anketlerin sonuçları kalite komisyonu öncelikli olmak üzere, rektörlük ve ilgili akademik birim yöneticileri tarafından değerlendirilerek süreç iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

 

Ön Lisans ve Lisans Düzeyi Ders Değerlendirme Anketi

Hazırlık Programı Modül Değerlendirme Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

 

Bir Dersin Öğrenci İş/Çalışma Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplama Örneği:

Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri İş Yükü Etkinlik (Hafta Sayısı) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders Saati 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Uygulama      
Derse Özgü Staj      
Arazi Çalışması      
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Sunum / Seminer      
Proje      
Ödevler 1 5 5
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri İş Yükü Toplam     61
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri İş Yükü Etkinlik (Sayısı) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Küçük Sınavlar 2 5 10
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri İş Yükü Toplam     30
Toplam iş yükü (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri)     91
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi (Toplam İş Yükü/25 Saat)     4